Temel aktiviteler

RIGHTS projeSİ"Dijital Öyküleme Yoluyla Küresel Vatandaşlık Eğitimi"

RIGHTS "Dijital Öyküleme Yoluyla Küresel Vatandaşlık Eğitimi" Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı tarafından finanse edilen 2 yıllık bir Comenius projesidir. Ekim 2011'de başlayan proje Eylül 2013'de sona erecektir. Projenin, bu girişime dahil olan 7 ortak ülkede liselere odaklanması hedeflenmektedir, bu ülkeler İtalya, Bulgaristan, İspanya, Portekiz, Türkiye, İsviçre, Norveç. Projenin temel hedef kitlesi öğretmenler ve öğrencilerdir.

Sosyal, siyasal ve çevresel krizlerin giderek daha yaygın hale geldiği günümüz küresel dünya düzeninde yeni vatandaşların yetiştirilmesi; Milenyum Gelişme Hedeflerine özel bir vurgu yaparak eğitimin her zamankinden daha büyük bir sorumluluk almasını gerektirmektedir.

Sosyal bir kurum olarak okul, sosyal uyumun tekrar sağlanmasına önemli derecede katkı sağlar. Öğretmenler öğrencilerine küresel farkındalıklarını geliştirmeleri hususunda yardım etmeye hazır olmalıdır. Bununla beraber, pek çok AB ülkesinde varolan eğitim sistemi bu hedefe ulaşmak için araçlar ve yöntemler geliştirmelidir. Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi'nin temel hedefini "öğrencileri sadece bilgi, hoşgörü ve beceriyle donatmak değil, aynı zamanda onların insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularını toplumda teşvik etmeye hazır olmalarını sağlamak" olarak belirtmiştir. (GDV/EDU/CIT 2003).

RIGHTS, Avrupa'da liselerde Dijital Öyküleme Yöntemi aracılığıyla interaktif eğitimi geliştirerek Küresel Vatandaşlık Eğitimini teşvik etmeyi hedefler. Küresel Vatandaşlık Eğitimi günümüz küresel dünyasının sorunlarına karşı bireysel ve sosyal sorumluluk ve harekete geçme kapasitesi üzerine vurgu yapan geniş kapsamlı bir yaklaşımdır.

Küresel Vatandaşlık Eğitimi sadece kavramların aktarımını değil, bireyin güçlendirilmesini ifade eder. RIGHTS farklı dijital araçlarla eski öykü anlatma sanatının birleşimi olan Dijital Öyküleme'nin kullanımına odaklanır. Dijital Öyküleme, yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi harekete geçiren güçlü ve etkili bir öğrenme aracı olarak kendini kanıtlamıştır.

RIGHTS hem öğretmenlerin hem öğrencilerin Küresel Vatandaşlık Eğitimi'ne yaratıcı ve interaktif bir yolla yaklaşmalarını sağlar. Aynı zamanda öğrenci ve öğretmenlerin dijital, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yeterliliklerini ve kültürel farkındalıklarını geliştirmelerine yardımcı olur.

RIGHTS öğretim yöntemi öncelikle öğretmenlere yönelik web tabanlı eğitim kursu ile test edilecektir. Daha sonra kolaylaştırıcıların desteğiyle kişisel dijital öykülerin oluşturulması için planlanan öğrenci ve öğretmenlere yönelik atölye çalışmaları düzenlenecektir. Bu, Küresel Vatandaşlık Eğitimi'ni interaktif olarak güçlendirecek ve öğrencileri toplumda insan hakları ve demokrasiyi teşvik etmeleri noktasında hazır bulunmaları yönünde güçlendirecektir.

RIGHTS projesi pilot uygulamasının çıktıları ikiye ayrılmaktadır:

• Küresel Vatandaşlık Eğitimi konularına ve dijital öyküleme yöntemlerine odaklanan öğretmenler için düzenlenen bir web tabanlı eğitim kursu,

• Öğretmenlerin ve öğrencilerin Küresel Vatandaşlık Eğitimiyle ilgili kendi dijital öykülerini yaratacakları atölye çalışmaları.

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

Araştırma AB düzeyinde bir bakış açısıyla ICT, Küresel Vatandaşlık Eğitimi ve Dijital Öyküleme ile ilgili mevcut deneyimleri ve beklentileri anlamayı ve karşılaştırmayı hedefler.

Kurs İçeriği Geliştirme Küresel Vatandaşlık Eğitimine ve projeye dahil olan ortakların liselerinde bir öğrenme aracı olarak Dijital Öyküleme yönteminin kullanımına odaklanan, lise öğretmenlerine yönelik bir web tabanlı eğitim programı tasarlamayı ve üretmeyi hedefler.

Pilot çalışma 7 proje ortağının ülkelerinde RIGHTS öğretim yöntemini test etmek. Projenin öğretim yöntemini etkin bir şekilde test etmek ve değerlendirmek için her ülkede web tabanlı eğitim programında yer almak üzere minimum 10 öğretmen seçilecektir. Bu programa katılacak öğretmenlere yönelik atölye çalışmaları düzenlenecek ve her ülkede en az 15 öğrenci kolaylaştırıcının desteğiyle en az 2 dijital öykü üretmek amacıyla seçilecektir.

Kalite güvence projenin hedef kitle üzerinde etkinlik ve etkililiğini değerlendirmek, RIGHTS öğretim yöntemini değerlendirmek amacıyla yapılacak faaliyetleri içerir.

Yaygınlaştırma stratejisi projenin görünürlüğünü artırmayı, projenin hedef kitle ve paydaşlara yaygınlaştırılmasında geniş bir kitleye ulaşmayı hedefler.

edit

course

Login

Newsletter