Hovedaktiviteter

RIGHTS prosjektet "Undervisning i globalt medborgerskap med bruk av digital historiefortelling" ("pRomotIng Global citizensHip Through digital Storytelling")

RIGHTS - "RIGHTS - prosjektet er et toårig Comenius-prosjekt støttet av EUs Program for Livslang Læring. Målgruppen for prosjektet er lærere og elever. Det er rettet mot ungdomsskole og videregående skoler i de syv landene som deltar i prosjektet: Italia, Bulgaria, Spania, Portugal, Tyrkia, Sveits og Norge. Prosjektet startet i oktober 2011 og avsluttes i september 2013.

Det globale samfunn er preget av stadig hyppigere kriser både sosialt, politisk og miljømessig. Dette stiller krav til at utdanningssystemet tar et større ansvar for å forme nye medborgere med en sterk forankring i FNs tusenårserklæring (Millennium Development Goals (MDGs)) http://www.un.org/millenniumgoals Skolen, som en sosial institusjon, har et betydelig ansvar for å skape grunnlaget for sosial utjevning, og det er nødvendig at lærerne bidrar til å utvikle elevenes globale bevissthet. Dagens utdanningssystem i mange av EU-landene trenger bedre verktøy og metoder for å nå dette målet. Europarådet har som hovedmål for en demokratisk medborgerutdanning (Democratic Citizenship Education) at elevene ikke bare skal utrustes med kunnskap, forståelse og ferdigheter, men også myndiggjøre elevene og sette dem i stand til å iverksette tiltak i samfunnet som kan bidra til å forsvare og fremme menneskerettighetene, demokratiet og rettsstaten "(GDV / EDU / CIT 2003).

Prosjektet RIGHTS bidrar til å nå disse målene gjennom å fremme undervisning i globalt medborgerskap (Education for Global Citizenship (EGC). Prosjektet legger til rette for interaktiv undervisning i globalt medborgerskap gjennom bruk av digital historiefortelling (Digital Storytelling (DS)) både i ungdomsskoler og i videregående skoler i Europa. Undervisningen i globalt medborgerskap har en helhetlig tilnærming til utfordringene i dagens globaliserte samfunn . Det legges vekt på å utvikle evnen og viljen til å handle med utgangspunkt i det individuelle og sosiale ansvaret vi alle har for det globale samfunn. Dette krever myndiggjøring og bevisstgjøring av den enkelte. RIGHTS fokuserer på bruk av digital historiefortelling, fordi dette har vist seg å være et kraftig og effektivt læringsredskap når det gjelder å stimulere til kreativitet og kritisk tenkning. Ved å arbeide med digital historiefortelling kombineres den gamle kunsten å fortelle historier med bruk av ulike digitale verktøy.

RIGHTS vil gi både lærere og elever muligheten for å nærme seg undervisningen i globalt medborgerskap på en kreativ og interaktiv måte, samtidig som man utvikler tverrfaglig kjernekompetanse slik som digital og sosial kompetanse og kulturell bevissthet.

RIGHTS didaktiske metoder vil først bli testet ut gjennom et nettbasert kurs for lærere. Deretter vil det bli organisert workshops for elever og lærere, der de får veiledning i arbeidet med å produsere sine egne personlige digitale historier. Dette vil forbedre den interaktive undervisningen i globalt medborgerskap, og samtidig kunne styrke elevene slik at de blir beredt til å ta aktiv del i og forsvare fremming av menneskerettigheter og demokrati.

Resultatet av hovedprosjektet vil være RIGHTS pilotkurs som blir gjennomført i to etapper:

• E-læringskurs for lærere som har fokus på sentrale temaer innen utdanning for globalt medborgerskap og metoder for digital historiefortelling.

• Workshops hvor lærere og elever lager sine egne digitale historier med utgangspunkt i temaer innen globalt medborgerskap.

Følgende hovedaktiviteter skal gjennomføres gjennom hele prosjektet:

Forskning rettet mot å forstå og sammenlikne aktuelle erfaringer og forventninger knyttet til IKT, digital historiefortelling og globalt medborgerskap ut fra et bredt perspektiv med utgangspunkt i EU.

Utvikling av kursinnhold som innebærer design og utvikling av faget og innholdet i e-læringskurset. Målgruppen er lærere på ungdomsskolen og i videregående skole. Kurset fokuserer på undervisning i globalt medborgerskap og bruk av digital historiefortelling som læringsmetode i skoler i de landene som er involvert i prosjektet.

Utprøvingsfasen har til hensikt å teste ut RIGHTS didaktiske metode på skoler i alle de syv samarbeidslandene. For å oppnå en effektiv testing og vurdering av prosjektets didaktiske metoder, vil minst 10 lærere bli utvalgt og invitert til å delta i e-læringskurset i hvert land. Det vil bli avholdt workshops der lærerne og minst 15 skoleelever i hvert land får delta. Disse vil få hjelp og støtte av en veileder. Målet er at det skal produseres minst to digitale historier i hvert land.

Kvalitetssikring – hensikten er å rette spesielt oppmerksomheten mot RIGHTS e-læringskurs og metodikk, der man vil evaluere dette med hensyn til effektivitet, og hvilken effekt og innvirkning kurset har på de ulike målgruppene.

Formidlingsstrategi - hensikten er å oppnå betydelige resultater når det gjelder prosjektets synlighet og nå et stort antall mål og interessegrupper.

edit

course

Login

Newsletter