ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Проект RIGHTS „Насърчаване на обучение по глобално гражданство чрез представяне на истории в дигитален формат"

Проектът „Насърчаване на обучение по глобално гражданство чрез представяне на истории в дигитален формат" е двугодишен проект по програма Коменски , съ-финансиран от програмата на ЕС учене през целия живот. Началото му е от октомври 2011 г., а краят му е през септември 2013 г. Страните, включени в проекта са Италия, България, Испания, Португалия, Турция, Швейцария и Норвегия. Целева група са учители и ученици.

Настоящата глобална сцена и на фона на социалната, политическата и екологична криза от образованието се изисква повече от всякога да формира отговорни граждани, със силен фокус върху изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие. Училището като обществена институция е с призвание за важен принос за устойчиво полагане на основите на социалната сближване и учителите следва да са готови да помагат на учениците да развиват съзнание за глобалните процеси. В много от страните от Европейския съюз образователните системи трябва да усъвършенстват методите и средствата за постигане на тази цел. Съветът на Европа посочва като първа цел на обучението по демократично гражданство „не само осигуряване на обучаемите с нови знания, умения и разбирания, но също и насърчаването им да бъдат активни граждани в защитата и прилагането на правата на човека, демокрацията и правовия ред." (GDV/EDU/CIT 2003).

Проектът RIGHTS отговаря на тази специфична необходимост чрез насърчаване на обучението по глобално гражданство чрез интерактивно обучение в средни училища в Европа с помощта на представяне на истории в дигитален формат. Този метод е цялостен подход в отговор на предизвикателствата на глобализирания свят, с подчертаване на ролята на индивидуалната и обществената отговорност и произтичащите от нея възможности за действие. Акцентира се върху насърчаване на индивида, а не само върху предаването на понятия. Проектът е фокусиран върху използването на истории в дигитален формат като доказано и ефективно образователно средство за стимулиране на творчеството и критичното мислене чрез съчетаване на древното изкуство за разказване на истории с различни съвременни дигитални технологии.

Проектът ще позволи на учители и ученици да използват обучението по глобално гражданство по интерактивен начин, и в същото време да развиват основни универсални умения като умения за работа с дигиталните технологии, социални, граждански и културни умения.

Образователната методология на проекта RIGHTS ще бъде изпробвана първоначално с провеждането на он-лайн обучителен курс за учители, след което ще бъдат организирани работни занимания с ученици и учители, които ще бъдат подкрепяни от фасилитатори за изработване на техни собствени истории в дигитален формат. По този начин ще бъдат насърчени интерактивното образование по глобално гражданство и учениците от Европейския съюз за активно гражданско участие при защита правата на човека и насърчаване на демокрацията.

Основният резултат от проекта е пилотното обучение в две нива:

• Електронно обучение за учители, с фокус обучение по глобално гражданство и техники за представяне на истории в дигитален формат.

• работни занимания с ученици и учители за изработване на техни собствени истории в дигитален формат в сферата на обучение по глобално гражданство.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните основни дейности:

Изследване с цел проучване на и сравнение на настоящия опит и очаквания от информационните технологии, представянето на истории в дигитален формат и обучението по глобално гражданство в европейски контекст.

Разработване на съдържание за обучението с цел подготовка и изработване на програма за онлайн обучение, предназначено за гимназиални учители и насочено към обучение по глобално гражданство и употребата на истории в дигитален формат като образователно средство в средните училища в държавите партньори по проекта.

Тестова фаза с цел изпробване на обучителната методология на проекта в гимназиални училища във всички седем страни по проекта. За тази цел ще бъдат избрани десет учители за участие в тестовата фаза във всяка страна, ще бъдат организирани уъркшопи с учители и обучаеми и 15 ученика във всяка страна, подкрепяни от фасилитататор с цел изработване на две истории в дигитален формат.

Оценка на изпълнението ще обхваща оценка на ефективността на курса и методологията и на ефекта им върху целевите групи.

Стратегия за разпространение на резултатите цели получаването на резултати и видимост на проекта и достигане до широк брой представители на целевата група и други заинтересовани страни.

edit

course

Login

Newsletter