Партньори

 

Партньори

Проектът RIGHTS се изпълнява в партньорство от осем организации в седем европейски страни:

Координатор на проекта

1) Университет „Гилермо Маркони" – телематика (USGM) - Италия

Университетът „Гилермо Маркони" e първият университет в Италия от модела „Отворен университет" („Open University"). Университетът провежда изследвания, развиване и изпробване на иновативни педагогически методи и интегриране на комбинирани образователни подходи с най-новите технологични решения и комуникационни средства (като Е-обучение, дистанционно обучение и др.) в системата на образованието. Отделът за международни проекти и този за изследване и развитие имат богат опит като водещи или партньор в различни национални и европейски проекти за координиране, развитие на електронно обучение, мобилно обучение и технологии за интелигентно знание за различни обучения и образователни програми. Университетът участва в два проекта по програма Коменски, в който са обхванати различни училища от ЕС и обучители: проект READ IT, в който се използва представянето на истории в дигитален формат за изработването на буктрейлъри, проект START, в който се използват виртуални светове за обучение по стрийт арт и проект SEEP, в който се създава мрежа в страните от ЕС от обучители с цел насърчаване на иновациите в системата на средното образование.

Уеб страница:www.unimarconi.it

 

Партньори, включени в Проекта RIGHTS

2) C.I.E.S. - Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo onlus (CIES) - Italy

Център за информация и образование в сферата на развитието (CIES) - Италия

CIES е неправителствена организация, основана през 1983 г., чиято мисия е да насърчава ценностите на солидарност и сътрудничество в национален и международен план. Организацията си сътрудничи с много партньори от ЕС и е член на няколко координационни групи: Конкорд – Европейска конфедерация на неправителствени организации за подпомагане и развитие (работна група за разработване на учебна програма), Асоциация на италианските НПО (Развитие на образованието – Италианска платформа – работна група за училищата), COCIS – Градски комитет за децентрализирано сътрудничество на община Рим, Италиански консорциум „Фейр Трейд", Платформата „Триалог". Направленията, в които CIES работи са: междукултурна медиация, образование и обучение, комуникация и отразяване на събития, международно сътрудничество. Освен това организацията управлява Младежки център и Център за междукултурна документация. Работи с училища, местни власти и институции, организира изложби, срещи, дебати, фестивали, както и обучение за имигранти, живеещи и работещи в Италия.

Уеб страница:http://www.cies.it/

 

 

3) Фондация „Български център за джендър изследвания" (БЦДИ) - България

Фондация „Български център за джендър изследвания" e основана през 1998 г. като независима неправителствена организация, чиято цел е да работи за постигането на равнопоставеност на половете за постигането на универсалните международни и регионални стандарти за правата на човека. БЦДИ работи за спазването на човешките права и равнопоставеност чрез изследване, застъпнически кампании и изготвяне на предложения за законодателни промени, осигуряване на образование, обучение и консултации за професионалисти и работещи в по-широки мрежи, в сътрудничество с други организации и експерти. От 2001 г. БЦДИ има Младежка програма. Екипът от обучители, адвокати, социални работници разработва и утвърждава образователни методологии за неформално обучение по правата на човека. Фондацията има осъществени проекти в сферата на обучение по глобално гражданство.

Уеб сайт:http://www.bgrf.org/en/

 

4) Асоциация на преподавателите от Синтра (ASP) – Португалия

Асоциация на преподавателите от Синтра (ASP) е португалска неправителствена организация, създадена през 1992 г. с основната цел да подпомага учителите на всички равнища и да насърчава професионалното им развитие. Асоциацията има повече от 1800 членове, широк диапазон от дейности (национални и международни конференции, семинари, публикации, тематични работни групи, специализирани обучения, международни проекти), дейността й я прави разпознаваема за местните власти. ASP е разпознаваема и за Министерството на образованието от 1993 г. като център, предоставящ специализирано обучение за учители, с широк кръг от дейности, които годишно включват около хиляда учителя от всички образователни равнища.

Уеб страница:https://sites.google.com/a/profsintra.org/aps/

 

5) Дирекция на народната просвета – Истанбул, Турция (ILMEM)

Дирекция на народната просвета – Истанбул (ILMEM) отговаря за всички образователни дейности, административни въпроси, провеждане на формалното обучение (начално обучение, прогимназиално, гимназиално, в професионалните училища), провеждане на не-формално обучение (обучение за възрастни, стажове, специализирани обучения за учители, организирани от Министерството на образованието). ILMEM като местна структура на Турската национална образователна институция е всъщност местен директорат, отговарящ за всички административни въпроси, свързани с образованието, отнасящи се до институциите на всички равнища. Има 10 000 учители, 3 милиона студенти и 2600 училища в рамките на 39 района на Истанбул, работещи под тяхното ръководство. Поделението за координация на проекти е отговорното звено за управление на проекти, финансирани от ЕС.

Уеб страница:http://istanbul.meb.gov.tr/Anasayfa.aspx

 

6) Университетски Колеж Хедмарк (HUC) - Норвегия

Университетски Колеж Хедмарк се намира в югоизточната част на Норвегия с повече от 5000 студенти и е един от най-големите университетски колежи в Норвегия. Колежът предлага високи стандарти и модерно преподаване въз основа на изследователски практики. Колежът Хедмърк е ориентиран към международно сътрудничество, обмен на студенти, персонал чрез европейски и национални програми за сътрудничество и двустранни споразумения. Има установени партньорства с институции от Африка, Азия, Европа и Северна Америка. Основната цел на международното сътрудничество е подобряването на качеството на учебните програми чрез студентска мобилност, мобилност на персонала и професионално развитие. Представянето на истории в дигитален формат е интегрирана част в различни образователни програми. Колежът е изследвал каква е силата и въздействието за обучението на преподаватели - представянето на истории в дигитален формат като способ за повишаване на ефективността на образователния процес. Колежът Хедмарк създаде международна мрежа от изследователи на представянето на истории в дигитален формат, изследващи какво е отражението му в практиката.

Уеб страница:http://www.hihm.no/English

 

7) Проекти "Транзит" (TRANSIT) – Испания

От създаването си Проекти „Транзит" дефинира модел за управление на качеството и координацията на ресурсите на дадена територия, което да доведе до нейното развитие. Основната мисия на организацията е да служи и подпомага стратегии за териториално развитие да улесни достъпа до паметници на културно и социално наследство, да подпомогне представянето на хора и тяхното социално включване. Средствата за постигането на това са главно управление на жилищни центрове за малолетни и непълнолетни, управление на социално-образователни дейности, организация на събития, свързани с мисията на организацията, участие в мрежи и форуми, свързани със социалното развитие на местно, национално имеждународно ниво и на производството, разпространението и трансфера на проучвания за основните социални въпроси.

уеб страница:http://www.transit.es/

 

8) Асоциация „SEED" (SEED) – Швейцария

SEED е неправителствена организация, която се намира в Лугано, Швейцария, основана през 2007 г. от млади, ентусиазирани професионалисти в областта на дизайна, образованието и международното развитие. SEED в настоящият момент е малка организация, активна в областта на висшето образование, обучение и електронно обучение в света на неправителствените организации – в местните училища, здравните центрове, дейности на неправителствени организации за международно сътрудничество. Организацията работи в сътрудничество с Университета от Лугано, с Програмата на ОНН за развитие и е член на Федерацията на НПО „ТИЧИНЕСИ" (FOSIT). Основните компетенции на SEED включват разработването на дизайн на обучителни програми (дизайн на учебен план, дизайн на обучителните дейности, както и дизайн на инструкциите), както и повишаване на познанията за нестопанския сектор. Благодарение на швейцарските фондове за непряко участие SEED е участвала в 8 проекта от Програмата „Учене през целия живот", дизайн и разработване на материали за указания и провеждане на експерименти. Организацията е много активна в участието на различни проекти в Швейцария и в чужбина в представянето на дигитални истории като начин за подобряване на отношенията, комуникацията и технологичните умения на децата и възрастните.

уеб сайт: http://seedlearn.org/ 

edit

course

Login

Newsletter