news web_2.fw

Описание на курса

 

Средствата, които ще бъдат използвани за разрботването на педагогическите инструменти на TALETE, ще бъдат дефинирани на база на PISA, TIMSS и Национални проучвания. Всяка една програма за оценяване, използвана в тези проучвания, ще се отнася до специфична образователна цел, вече преподавана на учениците през учебната година. Проектът ще се фокусира върху математиката, и по-специално геометрията, изучавана в учебните програми на средните училища. Поради тази причина по време на изследователската работа на проекта ще бъдат идентифицирани онези програми, които най-добре представят концепцията за «математизиране», като математическа интерпретация на различните апсекти на реалността. На база избраните програми ще бъде определена и насоката за провеждане на обучението в рамките на TALETE.

 

Bulgaria flags  Bulgarian E-Course Brochure