news web_2.fw

Методология и технология

В методолигията, разработена от партньорите, са заложени няколко момента, които ще са от изключителна важност. Те ще бъдат представени в изследователски доклад, в който ще бъдат описани критериите, използвани от Консорциума, за избора на национални и международни програми за оценка на математическите способности на учениците.

На база избраните програми Консорциума ще определи концептуалния модел на обучение - специален доклад за обучение в рамките на проекта TALETE, в който ще се акцентува върху основните моменти на този образователен пр5оцес. Ще бъдат изработени педагогически инструменти, както и две виртуални среди, които ще бъдат тествани. В детайли ще бъдат описани изследователските резултати от оценката на математическите умения на учениците, получени от национални и международни изследвания и проучвания, образователните цели, към които ще се стремят и съдържанието, което трябва да се разработи.

Иновативни аспекти на проекта се заключават в модалността на разпространение (електронна платформа за учене и 3D виртуален свят), както и в модерните педагогически подходи, базиращи се на учене чрез изследване и практика. Всичко това има за цел да подпомогне общата методика, базирана на дедуктивния подход в преподаването.

В началото на проекта, етапа на проучване и експериментиране, 8-10 преподавателя от всяка една страна-участник ще преминат през електронен курс на обучение. След това те ще тестват 3D средата, за да могат да се запознаят по-отблизо с тези нови технологии и да могат да работят с новоразработените педагогически инструменти.

Електронният курс за обучение, който TALETE ще проведе във вторият етап от проекта, ще обясни и популяризира резултатите от международните проучвания, от предишни избрани програми, концепцията за математизиране на целите, съдържанието и методологиите, като се постави акцент върху използването на новите технологии и тяхната роля за учители на ученици.

Проектът има за цел да създаде баланс между методологията и технологията. За да се постигне желаният ефект от технологията, учителите ще трябва да могат да интегрират три компонента – умение за работа с нея, налични ресурси за учене и добро познаване на образователните цели, които трябва да се постигнат.