news web_2.fw

Партньори

Унивесритета Guglielmo Marconi (Италия)

Университета Guglielmo Marconi” (USGM) е първата образователна институция в Италия, изградена по модела „Отворени университети”. Той е основан през 2004 от Министерството на Образованието (MUR M.D. March 2004) като първия отворен италиански университет, имащ за цел да разпространява и дава знания, посредством осигуряване на достъп на всеки, включително и хора от целия свят, до инструменти за учене.

Иновативните възможности за учене, предлагани от университета, са реализирани на базата на стратегии за интегриране на най-напреднали технологически решения и средства за комуникация (електронно обучение, чат, форум, видеоконференции, и др.) със семинарни дейности (работни срещи, семинари, и др.). Моделът ''Отворен университет'' е основен движещ фактор в информационното общество, който може да има стратегическа функция в професионалното обучение, получаването на знания и разпространението на дигиталната култура.

Уеб сайт: http://www.unimarconi.it

 

Партньори, участващи в проекта:

 

Университет на Тесали (Гърция)

Университета на Тесали е единственият в централна Гърция. Той има 17 департамента, разположени в 4-те главни града в Тесали. В него има катедри по Инженерни науки, Медицина, Педагогика и Спорт. В университета се обучават 10 000 студента, а акдемичния и административния персонал наброява 1000 души.

Университетът изпълнява ролята на консултантска организация в областта на разработването и трансфера на технологии за нуждите на общинските власти в Тесали, и е установил тесни връзки с индустрията, професионални организации, образователни общности и административните власти.

Уебсайт: http://www.uth.gr 

 

Областна дирекция по образование Кадикьой (Турция)

Областната дирекция по образование Кадикьой е местна, обществена организация. В тази институция са включени 477 публични и частни фондации, предлагащи всякакъв вид услуги в областта на образованието на територията на страната. Историята на институцията датира много отдавна – още преди основаването на Турската република. Тя разполага с множество различни училища и институции, предлагащи различни обучения (турски език, изящни изкуства, науки, професионално и специализирано обучение). Дирекцията обхваща най-големия брой частни училища с най-високите училищни нива в Истанбул: предучилищна подготовка - 86%, основно училище - 100% и средно училище - 112%. Институцията работи успешно и по редица европейски проекти. Министерството на образованието е структурирано в централна организация, местни и чуждестранни организации, и свързвани с тях други организации. Изследването и консултирането на различни образователни институции не са единствените дейности, изпълнявани от Дирекцията. Списъкът на предлаганите от „Центровете по изследователска дейност и консултиране” услуги може да се види на посочения сайт.

Уебсайт: http://www.kadikoy-meb.gov.tr 

 

AIM -Agency for Interculture and Mobility (Италия)

AIM е създадена през 2008 г. от екип обучители, работещи в областта на младежкото сътрудничество, мобилност и неформалното образование. Мисията и основната цел не организацията са свързани с признаването и реализирането на неформалното образование, както и връзката между формалното и неформалното обучение и света на младите хора. Целевите групи са учители, директори на училища, ученици и млади хора. Основните дейности на AIM са в следните пет области: Проектиране, Обучение, Комуникация, Сътрудничество и Лаборатории.

От 2005 г. насам Асоциацията е партньор на Националната мрежа на училищата “Educare all'Europa” (наричана още "Мрежата"), която се явява платформа на обществените училища, експерт по международно сътрудничество и развитие на европейското измерение на преподаването. Мрежата има за цел да промотира и осъществява експериментални курсове за преподаване на знания и изграждане на умения, чрез които посредством сливането между формалното, неформалното и аформалното образование да се улесни създаването на иновативна и креативна среда за обучение".

Уесайтhttp:/www.associazioneaim.it


Бургаски Свободен Университет (България)

Бургаският свободен университет е един от първите недържавни университети в България. Той е разположен в най-големият индустриален и културен център в югоизточната част на страната. Общият брой на обучаваните студенти (редовна и задочна форма) е около 8000, разпределени в различните центрове на университета: Център по юридически науки, Център по икономически и управленски науки, Център по хуманиратни науки и Център по информатика и технически науки. Университетът разполага с множество компютърни и езикови лаборатории. Той се стреми постоянно да подобрява своите партньорства с организации от целият свят, като вече има установени добри професионални контакти с университети от Великобритания, Германия, Холандия, Франция, Белгия, Гърция, САЩ и др. Един от най-големите му приоритети е електронното обучение. Университетът е активно ангажиран не само да обучава студенти, но и хора в неравностойно положение и безработни.

Уесайт: http://www.bfu.bg

 

Razzable Productions Ltd (Обединеното Кралство)

Rezzable Productions Ltd. е основана през 2007 със седалище в Лондон. Нейната цел е да събере най-добрите практики с цел извличане на максимума от 3D уеб платформите и уеб услугите. Чрез различните свои дейности, тя се стреми да превърне семплото уеб конвертиране в една атрактивна дейност. Компанията се стреми да подпомогне потребителите да използват в максимална степен потенциала на компютърната техника, както и да им даде възможност да извличат полезни и интересни знания, факти и опит посредством общуване и работа с хора от целия свят. Rezzable Productions създава и подобрява Brands онлайн, като комбинира високо-технологично управление на съдържание със социални уеб технологии и виртуален свят. Rezzable Productions Ltd е разработчик на софтуер и 3D интерактивно учебно съдържание, който в началото на 2011 стартира нов учебен ресурс за преподаване в класната стая, наречен Quest History.

Уебсайт: http://rezzable.net